TURVALLISTA
VESIHUOLTOA

Taksat ja maksut

1. LIITTÄMISPERUSTEET

Tyrnävän Vesihuolto Oy hoitaa vedenhankinnan ja jätevesiviemäröinnin vesi-huoltolain mukaisella toiminta-alueella. Hulevesiviemäröinti hoidetaan Puujaakolan, Eskolanpellon, Kotihalmeen, Rantajaakolan ja Hirvelän asemakaava- alueilla. Näillä alueilla on kiinteistöt liitettävä kaikkiin mainittuihin verkostoihin.

Näillä alueilla hulevesijärjestelmä on toteutettu tai toteutetaan putkitekniikalla. Muunlaisista ratkaisuista kullakin alueella vastaa MRL ja VHL säännösten mukaisesti Tyrnävän kunta.

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.

Haja-asutusalueelle rakennetaan jätevesiviemäriverkostoa varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolelle erikseen määritellyillä alueilla.

Toiminta-alueen ulkopuolella palvelut voidaan toimittaa yleisten toimitusehtojen kohdan 2.4 mukaisesti.
 1. Kiinteistön tonttijohdot voidaan liittää verkostoon vasta sen jälkeen, kun kiinteistön omistaja on tehnyt Tyrnävän Vesihuolto Oy:n kanssa liittymis- ja käyttösopimuksen ja sopimus on allekirjoitettu. 

 2. Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämiskohta on asemakaava-alueella kolmen metrin etäisyydellä tontin rajasta tontin ulkopuolella johtoa pitkin mitattuna. Mikäli laitoksen verkosto on lähempänä, on vesijohdon liittämiskohta jakeluvesijohto ja viemärin liittämiskohta tarkastuskaivo tai poikkeustapauksessa laitoksen paineviemäriputki. Asemakaava-alueen ulkopuolella vesijohdon liittämiskohta on laitoksen jakeluvesijohto ja viemärin liittämiskohta laitoksen viemärin tarkastuskaivo tai laitoksen paineviemäriputki. Olemassa olevalla asemakaava-alueella tapahtuvat tonttimuutokset käsitellään liittämiskohdan määrityksen ja verkostojärjestelyistä aiheutuvien kustannusten veloituksen osalta tapauskohtaisesti. 

 3. Tonttivesijohdon ja tonttiviemärin liittämisen laitoksen vesijohtoon ja viemäriin suorittaa aina laitos. Liitoskustannukset veloitetaan liittyjältä hinnaston mukaisesti. 

 4. Liittyjä teettää kiinteistön tonttijohtojen rakentamisen LVI-suunnitelmien mukaan valitsemallaan urakoitsijalla. Työssä on noudatettava hyväksyttyä suunnitelmaa sekä viranomaismääräyksiä ja –ohjeita. Työn valvonnan suorittaa ja siitä vastaa rakennuskohteen kvv-työnjohtaja. Jos liittyjä teettää tonttijohdot laitoksella, yhtiö antaa rakentamilleen kiinteistön johdoille rakennusalan yleisten ehtojen mukaisen takuun. Jos johto tuodaan olemassa olevaan rakennukseen, laitos ei suorita kaivutyötä kahta metriä lähempänä rakennusta eli liittyjä huolehtii rakennuksen sokkelin vierustan avaamisen etukäteen. 

 5. Kiinteistön tonttijohtojen rakentamisen liittyjä voi teettää laitoksella tai alan urakoitsijalla. Tonttijohtojen rakentamista varten liittyjä raivaa johtoalueen ja ilmoittaa rakennuspaikalla olevat maanalaiset johdot yms. laitteet. Jos johto tuodaan rakennettuun rakennukseen, ei laitos suorita kaivutöitä kahta metriä lähempänä rakennuksesta. Jos kiinteistön omistaja teettää tonttijohdot urakoitsijalla, työn valvonnan suorittaa ja siitä vastaa rakennuskohteen kvv-työnjohtaja. Liittämismaksut laitos perii kaikissa tapauksissa. 

 6. Kiinteistön jätevesiviemärin padotuskorkeus on liitäntätarkastuskaivon kansitaso +10 cm. Hulevesijärjestelmä on aina varustettava padotusventtiilillä. 

 7. Laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Mittarin omistaa laitos. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet laitos veloittaa liittyjältä mittarointimaksuna, jonka suuruus on 220,00€. Asennustarvikkeet (mm. kulmaventtiilipaketti) jäävät liittyjän omaisuudeksi. Vesimittari asennetaan viimeistään vesikalusteiden asentamisen yhteydessä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Liittymän perusmaksut veloitetaan mittarin asentamispäivästä lähtien. 

  Mahdollisen alamittarin asennuksesta vastaa liittyjä kustannuksellaan. Liitosmaksuun sisältyy omakoti- ja paritalojen, erillispientalojen sekä pientalojen osalta myös rakennusaikainen veden käyttö. 

2. MAKSUPERUSTEET

 • Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 § mukaisesti käyttömaksua, perusmaksua ja liittymismaksua erikseen vedenkulutuksesta ja jätevesiviemäröinnistä.
 • Hulevesiviemäröinnistä ei peritä käyttömaksua, vain liittymismaksu ja perusmaksu.
 • Käyttömaksut ja perusmaksut ovat arvonlisäverollisia.
 • Kaikki uusia liittymiä koskevat liittymismaksut ovat sekä siirto-, että palautuskelpoisia ja siten arvonlisäverottomia.
 • Vanhojen (ennen 01.04.2004) tehtyjen liittymissopimusten lisäliittymissopimusten liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia ja niistä peritään arvonlisävero.
 • Paritalon asunnoilla erilliset liittymät silloin kun toinenkin asunto on yli 50 kerros-m2.
 • Muilla kuin yhden ja kahden asunnon taloilla maksujen perusteena on kiinteistön rakennusluvan mukainen kerrosala kerrottuna kiinteistötyypin mukaisella kertoimella. Alin maksu on 200 lask.m2 mukainen.
 • Erääntyneistä maksuista peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Erääntyneestä laskusta peritään jälkiperintänä 5,00 € / huomautuslasku. 

Käyttömaksut

 • Vesi €/m3 ja jätevesi €/m3 peritään mittaukseen perustuen kiinteistön käyttämän veden määrän perusteella. Poikkeustapauksessa käyttömaksu voidaan periä laitoksen suorittamaan arviointiin perustuen.
 • Jätevesilaskutus voi perustua liittyjän kustantamaan erillisvesimittariin, jolla todetaan muualle kuin jätevesiviemäriin johdettava vesimäärä edellyttäen, että kyse ei ole talousvedestä (tulee kysymykseen lähinnä maatiloilla). 
Maksut lasketaan kaavasta: 
A=lämpimäksi suunniteltu kerrosala
K=K = kiinteistötyypin mukainen kerroin euroa/m2 = laitoksen neliöhinta
A x K =laskennallinen m2
Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet:
Rivitalo5
Asuinkerrostalo5
Asuinliiketalo4
Liikerakennus3
Teollisuusrakennus 11
Teollisuusrakennus 23
Karjarakennus3
Julkinen rakennus3
Maatalousrakennus4
Vapaa-ajan rakennus9
Muut rakennukset3

Teollisuusrakennus 1 tarkoittaa vain saniteettivettä käyttävää ja tuottavaa teollisuutta. Teollisuusrakennus 2 tarkoittaa laitosta, jossa vettä käytetään saniteettikäytön lisäksi myös muissa toiminnoissa, esim. pesuvetenä.

Erityiskuluttajien, esim. runsaasti vettä käyttävä teollisuus ja laadultaan tavan- omaisesta poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien osalta maksut määrätään erityissopimuksella tapauskohtaisesti.

Omakotitalojen ja paritalojen maksut ovat porrastettuna rakennusluvan mukai- sen kerrosalan perusteella kolmeen maksuluokkaan.

Maksuluokat 
Maksuluokka 1kerrosala 100 m2:iin asti
Maksuluokka 2kerrosala 101 – 200 m2
Maksuluokka 3kerrosala yli 200 m2
Perusmaksut ja liittymismaksut 

Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja kiinteistötyypistä riippuvan kertoimen mukaan, jolloin yksikköhinta on euroa/laskennallinen m2. Omakotitaloilla ja paritaloilla käytetään kerrosalan mukaan porrastettua tasataksaa. 

Maksut lasketaan kaavasta: 

A x K x euroa/m2, jossa 

A = lämpimäksi suunniteltu kerrosala K = kiinteistötyypin mukainen kerroin euroa/m2 = laitoksen neliöhinta. 

A x K = laskennallinen m2 

3. MAKSUT

Liittymismaksut

Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja kiinteistötyypistä riippuvan kertoimen mukaan, jolloin yksikköhinta on euroa/laskennallinen m².

Muut kuin omakoti- ja paritalotVesijohtoJätevesiviemäriHulevesiviemäri
Liittymismaksut1,88€/lask m22,22€/lask m2
Pienin liittymismaksu1050€1300€1300€

Omakotitaloilla kerrosalan mukaan porrastettu tasataksa.

Omakotitalot ja paritalotVesijohtoJätevesiviemäriYhteensä
Kerrosala 100 m2:iin asti1 230€1 740 €2 970 €
Kerrosala 101 – 200 m21 640 €2 700 €4 340 €
Kerrosala yli 200 m22 250 €3 340 €5 590 €
Pienin liittymismaksu1 050 €1 300 €2 350 €
Muut kuin omakoti- ja paritalotHulevesiviemäri
Liittymismaksut2,22€/lask m2
Omakotitalot ja paritalotHulevesiviemäri
Kerrosala 100 m2:iin asti1740 €
Kerrosala 101 – 200 m22 700 €
Kerrosala yli 200 m23 340 €
Pienin liittymismaksu1 300 €

Haja-asutusalueen paineviemäröinti:

 • Liittymismaksu 2 500 €, lisäliittymät (vanhat sis. ALV 24 %, muuten, eli uudet ALV 0 %)
 • Rakentamiskustannusten korvaus 7 500 € (sis ALV 24 % ).

Haja-asutusalueen maksuperusteita sovelletaan myös uuden Palkin hevoskaava-alueen maksuissa.

Vesialv 0%alv 24%
Muut paitsi omakotitalot0,168 €/
m2/a
0,208
€/m2/a
Omakotitalo alle100 m2:iin asti56,10 €/a69,56 €/a
Omakotitalo 101 – 200 m273,44 €/a91,07 €/a
Omakotitalo yli 200 m285,33 €/a105,81 €/a
Alin perusmaksu, myös muut kuin omakotitalot47,28 €/a58,63 €/a
Jätevesialv 0%alv 24%
Muut paitsi omakotitalot0,099 €/m2/a0,122 €/m2/a
Omakotitalo alle100 m2:iin asti51,15 €/a63,42 €/a
Omakotitalo 101 – 200 m264,73 €/a80,27 €/a
Omakotitalo yli 200 m277,59 €/a96,21 €/a
Alin perusmaksu, myös muut kuin omakotitalot37,70 €/a46,75 €/a
Hulevesialv 0%alv 24%
Muut paitsi omakotitalot0,090
€/m2/a
0,111 €/m2/a
Omakotitalo alle100 m2:iin asti142,45 €/a176,64 €/a
Omakotitalo 101 – 200 m2184,00 €/a228,16 €/a
Omakotitalo yli 200 m2212,59 €/a263,61 €/a
Alin perusmaksu, myös muut kuin omakotitalot142,45 €/a176,64 €/a

Käyttömaksut
Veden hinta on 1,43 €/m³ (ALV 24 %), Jäteveden hinta on 1,91 €/m³ (ALV 24 %)

Tyrnävän Vesihuolto Oy
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 07.12.2021

Ota yhteyttä!

Tyrnävän vesihuolto

Toimisto

Avoinna

Sähköpostiosoite

Toimitusjohtaja

Vesihuoltoasentaja

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.