24/7 Päivystys / 0400 386 198

Tyrnävän vesihuolto Oy

1. LIITTÄMISPERUSTEET

Tyrnävän Vesihuolto Oy hoitaa vedenhankinnan ja jätevesiviemäröinnin vesi-huoltolain mukaisella toiminta-alueella. Hulevesiviemäröinti hoidetaan Puujaakolan, Eskolanpellon, Kotihalmeen, Rantajaakolan ja Hirvelän asemakaava- alueilla. Näillä alueilla on kiinteistöt liitettävä kaikkiin mainittuihin verkostoihin.

Näillä alueilla hulevesijärjestelmä on toteutettu tai toteutetaan putkitekniikalla. Muunlaisista ratkaisuista kullakin alueella vastaa MRL ja VHL säännösten mukaisesti Tyrnävän kunta.

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä.

Haja-asutusalueelle rakennetaan jätevesiviemäriverkostoa varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolelle erikseen määritellyillä alueilla.

Toiminta-alueen ulkopuolella palvelut voidaan toimittaa yleisten toimitusehtojen kohdan 2.4 mukaisesti.

 1. Kiinteistöntonttijohdotliitetäänverkostoon,kunliittymissopimusontehtyja allekirjoitettu.
 2. Liittämis-/liittymiskohta ja vastuualueen raja on asemakaava-alueilla tontin rajalla ja muualla vesilaitoksen osalla laitoksen rakennetussa jakelujohdossa ja viemäri- ja hulevesiviemärilaitoksen osalla rakennetussa runkoviemärissä tai tarkastuskaivossa. Liittämisen yleiseen verkostoon tekee laitos ja veloittaa siitä palveluhinnaston mukaan. Talosulkuventtiili jää runkoverkostoon kuulu- vana laitoksen omaisuudeksi ja vastuulle.
 3. Kiinteistön tonttijohtojen rakentamisen liittyjä voi teettää laitoksella tai alan urakoitsijalla. Jos liittyjä teettää tonttijohdot laitoksella, antaa laitos raken tamilleen johdoille rakennusalan yleisten ehtojen mukaisen takuun. Tontti johtojen rakentamista varten liittyjä raivaa johtoalueen ja ilmoittaa raken nuspaikalla olevat maanalaiset johdot yms. laitteet. Jos johto tuodaan ra kennettuun rakennukseen, ei laitos suorita kaivutöitä kahta metriä lähem pänä rakennuksesta. Jos kiinteistön omistaja teettää tonttijohdot urakoitsi jalla, työn valvonnan suorittaa ja siitä vastaa rakennuskohteen kvv- työnjohtaja. Liittämismaksut laitos perii kaikissa tapauksissa.
 4. Kiinteistön padotuskorkeus on jätevesiviemärin liitoskaivon kansi + 10 cm. Hulevesijärjestelmä on aina varustettava padotusventtiilillä.

Laitos asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden. Mittarin omistaa laitos. Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet laitos veloittaa liittyjältä lii tosmaksuna. Asennustarvikkeet jäävät liittyjän omaisuudeksi. Vesimittari asennetaan viimeistään vesikalusteiden asentamisen yhteydessä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Liittymän perusmaksut veloitetaan mittarin asentamispäivästä lähtien.

Mahdollisen alamittarin asennuksesta vastaa liittyjä kustannuksellaan.

Liitosmaksuun sisältyy omakotitalojen ja paritalojen osalta myös rakennus aikainen veden käyttö.

 2. MAKSUPERUSTEET

 • Yhtiö perii vesihuollosta vesihuoltolain 19 § mukaisesti käyttömaksua, perus- maksua ja liittymismaksua erikseen vedenkulutuksesta ja jätevesiviemäröinnistä.
 • Hulevesiviemäröinnistä ei peritä käyttömaksua, vain liittymismaksu ja perusmaksu.
 • Käyttömaksut ja perusmaksut ovat arvonlisäverollisia.
 • Kaikki uusia liittymiä koskevat liittymismaksut ovat sekä siirto-, että palautus- kelpoisia ja siten arvonlisäverottomia.
 • Vanhojen (ennen 01.04.2004) tehtyjen liittymissopimusten lisäliittymissopi- musten liittymismaksut eivät ole palautuskelpoisia ja niistä peritään arvonli- sävero.

Käyttömaksut
Vesi €/m3 ja jätevesi €/m3 peritään mittaukseen perustuen kiinteistön käyttä- män veden määrän perusteella. Poikkeustapauksessa käyttömaksu voidaan periä laitoksen suorittamaan arviointiin perustuen.
Jätevesilaskutus voi perustua liittyjän kustantamaan erillisvesimittariin, jolla todetaan muualle kuin jätevesiviemäriin johdettava vesimäärä edellyttäen, että kyse ei ole talousvedestä (tulee kysymykseen lähinnä maatiloilla).

Perusmaksut ja liittymismaksut
Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja kiinteistötyypistä riippuvan kertoimen mukaan, jolloin yksikköhinta on euroa/laskennallinen m². Omakotitaloilla ja paritaloilla käytetään kerrosalan mukaan porrastettua tasataksaa.

Maksut lasketaan kaavasta: 
A=lämpimäksi suunniteltu kerrosala
K=K = kiinteistötyypin mukainen kerroin euroa/m2 = laitoksen neliöhinta
A x K =laskennallinen m2
Kiinteistötyypin mukaiset kertoimet:
Rivitalo5
Asuinkerrostalo5
Asuinliiketalo4
Liikerakennus3
Teollisuusrakennus 11
Teollisuusrakennus 23
Karjarakennus3
Julkinen rakennus3
Maatalousrakennus4
Vapaa-ajan rakennus9

Teollisuusrakennus 1 tarkoittaa vain saniteettivettä käyttävää ja tuottavaa teollisuutta. Teollisuusrakennus 2 tarkoittaa laitosta, jossa vettä käytetään saniteettikäytön lisäksi myös muissa toiminnoissa, esim. pesuvetenä.

Erityiskuluttajien, esim. runsaasti vettä käyttävä teollisuus ja laadultaan tavan- omaisesta poikkeavaa jätevettä tuottavien liittyjien osalta maksut määrätään erityissopimuksella tapauskohtaisesti.

Omakotitalojen ja paritalojen maksut ovat porrastettuna rakennusluvan mukai- sen kerrosalan perusteella kolmeen maksuluokkaan.

Maksuluokat 
Maksuluokka 1kerrosala 100 m2:iin asti
Maksuluokka 2kerrosala 101 – 200 m2
Maksuluokka 3kerrosala yli 200 m2

Perusmaksut
Vesijohto ja jätevesiviemäri sekä hulevesiviemäri: €/laskennallinen m²/a. Omakotitalot ja paritalot maksuluokan mukaan: €/a.

Liittymismaksut
Vesijohto ja jätevesiviemäri sekä hulevesiviemäri: €/laskennallinen m².
Omakotitalot ja paritalot maksuluokan mukaan: €/kiinteistö.


3. MAKSUT

Liittymismaksut
Liittymis- ja perusmaksut määräytyvät rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja kiinteistötyypistä riippuvan kertoimen mukaan, jolloin yksikköhinta on euroa/laskennallinen m².

Muut kuin omakoti- ja paritalotVesijohtoJätevesiviemäriHulevesiviemäri
Liittymismaksut1,88€/lask m22,22€/lask m2
Pienin liittymismaksu1050€1300€1300€
Omakotitaloilla kerrosalan mukaan porrastettu tasataksa.
Omakotitalot ja paritalotVesijohtoJätevesiviemäriYhteensä
Kerrosala 100 m2:iin asti1 230€1 740 €2 970 €
Kerrosala 101 – 200 m21 640 €2 700 €4 340 €
Kerrosala yli 200 m22 250 €3 340 €5 590 €
Pienin liittymismaksu1 050 €1 300 €2 350 €
Muut kuin omakoti- ja paritalotHulevesiviemäri
Liittymismaksut2,22€/lask m2
Omakotitalot ja paritalotHulevesiviemäri
Kerrosala 100 m2:iin asti1740 €
Kerrosala 101 – 200 m22 700 €
Kerrosala yli 200 m23 340 €
Pienin liittymismaksu1 300 €

Haja-asutusalueen paineviemäröinti:

 • Liittymismaksu 2 500 €, lisäliittymät (vanhat sis. ALV 24 %, muuten, eli uudet ALV 0 %)
 • Rakentamiskustannusten korvaus 7 500 € (sis ALV 24 % ).

Haja-asutusalueen maksuperusteita sovelletaan myös uuden Palkin hevoskaava-alueen maksuissa.

Vesialv 0%alv 24%
Muut paitsi omakotitalot0,168 €/
m2/a
0,208
€/m2/a
Omakotitalo alle100 m2:iin asti56,10 €/a69,56 €/a
Omakotitalo 101 – 200 m273,44 €/a91,07 €/a
Omakotitalo yli 200 m285,33 €/a105,81 €/a
Alin perusmaksu, myös muut kuin omakotitalot47,28 €/a58,63 €/a
Jätevesialv 0%alv 24%
Muut paitsi omakotitalot0,099 €/m2/a0,122 €/m2/a
Omakotitalo alle100 m2:iin asti51,15 €/a63,42 €/a
Omakotitalo 101 – 200 m264,73 €/a80,27 €/a
Omakotitalo yli 200 m277,59 €/a96,21 €/a
Alin perusmaksu, myös muut kuin omakotitalot37,70 €/a46,75 €/a
Hulevesialv 0%alv 24%
Muut paitsi omakotitalot0,090
€/m2/a
0,111 €/m2/a
Omakotitalo alle100 m2:iin asti142,45 €/a176,64 €/a
Omakotitalo 101 – 200 m2184,00 €/a228,16 €/a
Omakotitalo yli 200 m2212,59 €/a263,61 €/a
Alin perusmaksu, myös muut kuin omakotitalot142,45 €/a176,64 €/a

Käyttömaksut
Veden hinta on 1,16 €/m³ (ALV 0 %), 1,43 €/m3 (ALV 24 %), Jäteveden hinta on 1,43 €/m³ (ALV 0 %), 1,78 €/m³ (ALV 24 %).

Tyrnävän Vesihuolto Oy
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 04.12.2019