Tyrnävän Vesihuolto Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Tyrnävän Vesihuolto Oy (jäljempänä yhtiö) on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä Rekisterinpitäjä) liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshenkilömme paavo.kuusela@tyrnavanvesihuolto.fi. Voimme päivittää tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme parhaan kykymme mukaan ilmoittaa sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvissä ajoin etukäteen. Kehoitammekin sinua tarkistamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivätty 26.1.2022


1. Rekisterinpitäjä

Tyrnävän Vesihuolto Oy

Yhteystiedot:
Meijerikatu 4 A 3
91800 TYRNÄVÄ

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Tyrnävän Vesihuolto Oy
Meijerikatu 4 A 3
91800 TYRNÄVÄ
0400-589 217
toimisto@tyrnavanvesihuoto.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tyrnävän Vesihuolto Oy/toimitusjohtaja Kuusela Paavo
Meijerikatu 4 A 3
90800 TYRNÄVÄ
toimitusjohtaja Paavo Kuusela
etunimi.sukunimi@tyrnavanvesihuolto.fi


2. Rekisteröidyt

Käsittelemme rekisterissä asiakkaidemme, asiakkaidemme vuokralaisten sekä yritysasiakkaiden edustajien henkilötietoja. Ostopalveluna tapahtuvien väliaikaistöiden yhteydessä keräämme tietoa Rekisteriin myös henkilöiltä, jotka eivät ole Yhtiön työntekijöitä. 


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietojen peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perustuva sopimussuhde Tyrnävän Vesihuolto Oy:n kanssa. Emme jatkokäsittele henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • käyttötarkoituksen mukainen sopimussuhde yhtiöömme
 • sopimuksen täytäntöönpano
 • lakimääräinen velvoite hoitaa Tyrnävän Vesihuolto Oy:n vesi- ja viemärilaitostoiminta lakien (vesihuoltolaki) ja viranomaismääräysten mukaisesti
 • varautumissuunnittelma sekä hätäviesti-ilmoitukset asiakkaille, jotka sisältävät henkilöidenja yritysten sekä viranomaisten yhteyshenkilöiden tietoja
 • asiakastyytyväisyyskyselyt
 • tarvittaessa tilastojen kokoaminen , jotka sisältävät henkilötietoja

Emme jatkokäsittele henkilötietoja muihin, kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • asiakkaan/maksajan tilitiedot, laskutustiedot, maksutilannetiedot
 • sopimustiedot
Yritysasiakkaan kohdalla
 • edustamasi yritys ja yhteyshenkilö (mm. isännöitsijä tai asioiden hoitaja)
 • asema yrityksesä
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
Tapauskohtaisesti muista asiakastietoja
 • vanhat liittymismaksun perusteet
 • vesimittari- ja tonttijohtotiedot
 • vedenkulutustiedot
 • sopimuksen kohteena olevan kiinteistän nimi- ja osoitetiedot, kiinteistötunnus, rekisterinumero, kiinteistötyyppi, liittymistiedot, liittymismaksut sekä tonttijohtomaksut ja näihin liittyen mahdolliset lisätiedot
 • muita vastaavia asiakkuuden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia tietoja

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan hekilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Tietojen tarkastus- ja saantioikeus

Rekisteröity voi tarkistaa ja saada tieto omista henkilötiedoistaan.  

Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille. Käsittelemme kyseisiä henkiötietoja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on oikeutettu etumme.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. Huomioitavaa on, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään littymissopimuksen somimisen yhteydessä
 • mittarinlukukortista saaduista henkilötiedoista
 • verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta
 • edustamasi yhtiön ja Yhtiömme välisistä asiakassopimuksista
 • väestörekisterikeskuksesta tai muilta asiakassuhteen hoitamiseen liittyviltä yhteistyökumppaneilta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille muutoin, kuin seuraavassa on ilmoitettu. 

Meidän voi olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Viranomaiset voivat tarvita henkilö- ja kiinteistötietoja esimerkiksi palontorjunnassa tai tulvasuojelussa.


8. Käsittelyn kesto

Säilytämme henkilötietoja Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään kunnes vesihuoltopalvelun tarve kiinteistössä loppuu kokonaan. Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään tätä kauemmin, mikäli sovellettava lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Tyrnävän Vesihuolto Oy:n työntekijät, jotka tarvitsevat kyseistä tietoa työtehtävänsä hoitamiseen. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset salasanat ja käyttäjätunnukset.   

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytämme lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu tietoturvallisesti käyttämiimme järjestelmiin. Järjestelmiin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseistä tietoa työtehtävänsä hoitamiseen. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.


13. Yhteydenotot

 Kaikki yllä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tasta tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Paavo Kuuselan osoitteeseen paavo.kuusela(at)tyrnavanvesilaitos.fi. Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteessämme tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Tyrnävän Vesilaitos Oy

Paavo Kuusela

Meijerikatu 4 A 3
91800 TYRNÄVÄ

Sivustomme käyttää evästeitä. “Hyväksyn evästeet” -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä.